Hublot – Dinner Abend 2017

The Wedding Show by GALA

CMS 2017

MAZ – Sommerfest 2017

Spreespeicher – Sommerfest 2016

Sommerfest 2016 des BAP (am Abend)

Sommerfest 2016 des BAP (am Tag)

Brautsalon 2016

Sommerfest BITKOM